Ribolovno područje

Zajednica ŠRD Osijek - Karta područja

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Klasa: UP/I 324-07/03-01/4, Urbroj: 525-8-03-2, od 17. studenog 2004. godine ZŠRD Osijek dodijeljeno je ribolovno pravo na ribolovnom području Drava-Dunav, za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, a koje obuhvaća sve ribolovne vode unutar navedenih granica.

Zajednica ŠRD Osijek - Karta područja

Naziv ribolovne vode (tekućice)DužinaŠirina    Površina
(km)(m)    (ha)
Rijeka Drava29170     500
Rijeka Dunav35500  1.750
Kanal CS Dvor Ernestinovo2030         60,5
Naziv ribolovne vode (stajačice)Prosječna dubina (m)Površina (ha)
Halaševo i Damrina15
Stara Drava Višnjevac212
Stara Drava Josipovac27
Stara Drava Sarvaš126
Stara Drava Bijelo Brdo1110
Porić154
Gornji Erdutski dunavac132
Donji Erdutski dunavac1,578
Katina Bara, Tonja, Duga Bara142
Savulja1175
Bajer Jug 24,55
Bajer Vladislavci4,59
Jezerce Zidine Kolođvar11
Bajer Našice11
Meandar Laslovo2,532
Bajer Sarvaš2,05,7
UKUPNO2.950