Ribolovno područje

Zajednica ŠRD Osijek - Karta područja

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Klasa: UP/I 324-07/03-01/4, Urbroj: 525-8-03-2, od 17. studenog 2004. godine ZŠRD Osijek dodijeljeno je ribolovno pravo na ribolovnom području Drava-Dunav, za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, a koje obuhvaća sve ribolovne vode unutar navedenih granica.

Zajednica ŠRD Osijek - Karta područja

Naziv ribolovne vode (tekućice)DužinaŠirina    Površina
(km)(m)    (ha)
Rijeka Drava29170     500
Rijeka Dunav35500  1.750
Kanal CS Dvor Ernestinovo2030         60,5
Naziv ribolovne vode (stajačice)Prosječna dubina (m)Površina (ha)
Halaševo i Damrina15
Stara Drava Višnjevac212
Stara Drava Josipovac27
Stara Drava Sarvaš126
Stara Drava Bijelo Brdo1110
Porić154
Gornji Erdutski dunavac132
Donji Erdutski dunavac1,578
Katina Bara, Tonja, Duga Bara142
Savulja1175
Bajer Jug 24,55
Bajer Vladislavci4,59
Jezerce Zidine Kolođvar11
Bajer Našice11
Meandar Laslovo2,532
Bajer Sarvaš2,05,7
UKUPNO2.950

Popis voda s posebnim režimom ribolova i ograničenjem dnevnog ulova

Naziv vodeRežim ribolovaDnevni ulov
Bajer VladislavciZabranjuje se zadržavanje primjeraka šarana individualne mase iznad 5 kg.

 

Zabranjuje se obavljanje noćnog ribolova od 22 sata do 5 sati (ljetno računanje vremena) te od 20 sati do 6 sati (zimsko računanje vremena).

Dozvoljeno je zadržati samo jednu ribu tjedno vrste: šaran, smuđ, štuka ili som.
Bajer Jug II

Jezerce Zidine Kolođvar

Zabranjuje se zadržavanje primjeraka šarana individualne mase iznad 5 kg.Dozvoljeno je zadržati jednu ribu dnevno vrste: šaran, smuđ, štuka ili som.
Stara Drava SarvašZabranjeno je korištenje plovila osim ribočuvarskoj službi.Dozvoljeno je zadržati tri (3) ribe dnevno do ispunjenja godišnje kvote.
Halaševo i Damrina

Stara Drava Višnjevac

Stara Drava Josipovac

Stara Drava Bijelo Brdo

Porić

Gornji Erdutski dunavac

Donji Erdutski dunavac

Katina Bara, Tonja i Duga bara

Savulja

Bajer Našice

Meandar Laslovo

Bajer Sarvaš

Dozvoljeno je zadržati tri (3) ribe dnevno do ispunjenja godišnje kvote.
Rijeka Drava

Rijeka Dunav

Kanal CS Dvor Ernestinovo

Nema ograničenja dnevnog ulova, već je ribič obvezan poštivati količinu godišnjeg ulova.