Statut Zajednice SRD Osijek

Preuzmite Statut u cijelosti (.docx) ovdje.


ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA OSIJEK

S     T     A     T     U     T

ZAJEDNICE  ŠPORTSKIH  RIBOLOVNIH  DRUŠTAVA  OSIJEK 2015

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu (”Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 50. Zakona o slatkovodnom ribarstvu(N.N. 106/01,07/03,174/4,10/05 i 14/14) i članka 11. Statuta Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, redovna Skupština Zajednice športskih ribolovnih društava Osijek, održana 21.ožujaka 2015. godine, donijela je

 

S T A T U T

 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA OSIJEK       

 

OSNOVNE   ODREDBE

Članak 1.

 

Zajednica športskih ribolovnih društava Osijek je udruga dobrovoljno udruženih sportsko ribolovnih udruga koje djeluju na dijelu Donjodravsko-dunavskog ribarskog područja na kojem je nositelj gospodarenja Zajednica športskih ribolovnih društava Osijek(u daljnjem tekstu: Zajednica ŠRD Osijek), radi zajedničkog gospodarenja ribolovnim područjem, promicanjem zajedničkih gospodarskih i ekoloških interesa, športskog, rekreativnog i turističkog ribolova.

 

Članak 2 .

 

1.Zajednica ima Statut koji je temeljni osnovni akt Zajednice.

2.Statut mora biti u suglasnosti s odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu, Zakona o sportu, Zakona o udrugama i pravilima Hrvatskog športskog ribolovnog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora.

3.Ovim Statutom pobliže se utvrđuje:

-naziv, sjedište i područje djelovanja;

-pečat;

-zastupanje i predstavljanje Zajednice;

-informiranje i javnosti rada Zajednice;

-ciljevi, zadaće, djelatnosti;

– gospodarske djelatnosti područja djelovanja sukladno ciljevima;

-učlanjenje u Zajednicu;

-prava i obveze članica;

-sudjelovanje članica u upravljanju Zajednice;

-rješavanje sporova i sukoba interesa;

-tijela Zajednice;

-planiranje, programiranje, financijsko-materijalno poslovanje i imovina Zajednice;

-obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih, pomoćnih i ostalih poslova Zajednice;

-postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Zajednice;

-nagrade i priznanja;

-način i postupak donošenja Statuta i drugih akata;

-prestanak postojanja Zajednice;

-imenovanje i opoziv likvidatora te druga pitanja od značaja za Zajednicu koja je potrebno urediti ovim Statutom.

Članak 3.

 

1.Naziv Zajednica je:  Zajednica športskih ribolovnih društava Osijek.

2.Skraćeni naziv Zajednice: Zajednica ŠRD Osijek.

3.Sjedište Zajednice je u Osijeku.

4.Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Zajednice ŠRD Osijek.

 

Članak 4.

 

1.Zajednica se udružuje u Športski ribolovni savez OBŽ i Hrvatski športski ribolovni savez.

2.Zajednica se udružuje u Športsku zajednicu Grada Osijeka i OBŽ.

 

Članak 5.

 

1.Zajednica ŠRD Osijek je neprofitna pravna osoba.

2.Zajednica ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar športskih djelatnosti pri nadležnom Uredu državne uprave OBŽ.

 

POSEBNE ODREDBE

Članak 6.

 

1.Zajednica ima pečat.

2.Pečat je ovalnog oblika. Uz unutrašnji rub pečata je tekst: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA OSIJEK, a u sredini je znak koji predstavlja ribu šarana.

 

ZASTUPANJE

Članak 7.

 

1.Zajednicu zastupaju predsjednik, dva(2) dopredsjednika i tajnik udruge.

2.Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Zajednice.

 

CILJEVI  ZAJEDNICE ŠRD OSIJEK

Članak 8.

 

1.Zajednica je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja športskog ribolova, i očuvanja prirode i okoliša .

2.Zajednica sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

3.Osnovni cilj Zajednice je kvalitetno i odgovorno gospodarenje ribolovnim područjem, kao javnim dobrom, na kojem je nositelj gospodarenja, kao temeljnom pretpostavkom poboljšanja ekologije ribolovnog područja za funkciju unapređivanja športskog ribolova i sveukupnih životnih uvjeta ljudi, životinjskog i biljnog svijeta.

 

DJELATNOSTI  ZAJEDNICE ŠRD OSIJEK

Članak 9.

1.Djelatnoosti Zajednice proizlazi iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu , zakona o športu i drugih pod zakonskih akata.

2.Za ostvarivane postavljenih ciljeva Zajednice ŠRD Osijek će obavljati slijedeće djelatnosti:

-donijeti Ribolovno-gospodarsku osnovu za područje na kojem je nositelj gospodarenja;

-donijeti Godišnji plan gospodarenja;

-pratiti i provoditi zakone i druge propise kojima se uređuju pitanja udruga građana, slatkovodnog ribarstva, športskog ribolova, čuvati vode i okoliš od zagađivanja, te nastupati prema zakonodavcu s pozicije interesa udruženih članica;

-štititi ribolovne vode i unapređivati njihov kvalitetu;

-organizirati djelotvornu ribočuvarsku službu za zaštitu voda i ribljeg fonda;

-provoditi i razvijati športsko ribolovnu rekreaciju i športsko ribolovni turizam;

-provoditi i razvijati natjecanja u športskom ribolovu;

-o pitanjima gospodarenja i športskog ribolova surađuje  s tijelima lokalne samouprave, ribarskom inspekcijom, znanstvenim ustanovama, turističkim, športskim i drugim udrugama;

-obavljati druge djelatnosti od interesa za članstvo i Zajednicu.

 

Članak 10.

 

1.Zajednica u okviru svojih ovlaštenja, vrši nadzor nad izvršenjem programa članica i kontrolu namjenskog utroška onih sredstava koja su, doznačena članicama.

2.Ciljeve i zadaće utvrđene ovim Statutom Zajednica ostvaruje neposredno putem svojih tijela i zajedničkim djelovanjem sa svojim članicama.

 

JAVNOSTI   DJELOVANJA  ZAJEDNICE ŠRD OSIJEK

 

Članak 11.

 

1.Rad Zajednice ŠRD Osijek i njenih tijela je javan.

2.Javnost rada se jamči pravovremenim obavještavanjem članica o svim pitanjima koje rješavaju tijela Zajednice, putem pisanih poziva s dnevnim redom i zapisnicima s prethodnih sjednica tijela i Skupštine koji se članicama i svima koji prate rad Zajednice pravovremeno dostavlja.

3.O svakoj značajnijoj akciji i manifestaciji obavještavaju se sva sredstava javnog priopćavanja, policija i inspekcija, HŠRS i druga nadležna tIjela.

  1. Javnost rada ostvaruje se putem službene internetske stranice, te na druge načine.
  2. Istupanje članova tijela Zajednice ŠRD Osijek u javnosti i medijima bez odobrenja Upravnog odbora smatra se osobnim mišljenjem i stavovima.

 

ČLANSTVO I ČLANARINA U ZJEDNICI ŠRD OSIJEK

 

Članak 12.

 

1.U Zajednicu se učlanjuju pravne osobe;

-sportsko-ribolovne udruge, svojom voljom udružene u Zajednicu ŠRD Osijek;

-ustanove osnovane radi obavljanja sportsko ribolovne djelatnosti;

-druge pravne osobe čija djelatnost značajna za ribolovni sport i u vezi s ribolovnim sportom.

2.Zajednica se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

3.Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

Članak 13.

 

1.Popis članica vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i sadrži:

-naziv članice;

-osobni i identifikacijski broj (OIB);

-datum osnivanja;

-datum pristupanja u Zajednicu;

-kategorija članstva;

-datum prestanka članstva;

2.Odgovorna osoba za vođenje i dostavu podataka o članicama je tajnik Zajednice.

 

Članak 14.

 

1.U zajednicu se može učlaniti pod uvjetom ispunjavanja sljedećih kriterija:

– da su osnovani sukladno zakonu i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar športskih djelatnosti pri zakonom određenom tijelu državne uprave;

-da im je osnovna svrha osnivanja i djelovanja promicanja športskog ribolova;

-da ostvarivanjem svojih ukupnih zadaća pridonose razvitku, ugledu i afirmaciji športskog ribolova u cjelini;

– da imaju osigurana nužna sredstva i uvjete za početak obavljanja djelatnosti;

– da prihvaćaju ovaj Statut i zajedničke ciljeve i zadaće utvrđene njime i drugim aktima  Zajednice;

– da će uplaćivati odgovarajući doprinos za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Zajednice.

 

Članak 15.

 

2.Članice Zajednice ŠRD Osijek su športsko ribolovne udruge, svojom voljom udruženih u Zajednicu ŠRD Osijek i koje su uredno upisane u registar udruga, i druge udruge čija je djelatnost do značenja za športski ribolov.

3.Udruge športskih ribolovaca za svoje članove uplaćuju članski doprinos Zajednici ŠRD Osijek.

4.O programu, proračunu, članskom doprinosu, uvjetima obračuna i uplata doprinosa odlučuje Skupština ili drugo nadležno tijelo, u skladu s ovim Statutom.

5.Popis članica uvijek je dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 16.

1.Članstvo u Zajednici prestaje:

– odlukom članice o istupanju iz Zajednice;

– prestankom rada članice;

– zabranom rada članice prema odluci nadležnog tijela;

– neispunjavanjem obveza iz članka 14. I 15. ovog Statuta.

2.Članica se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu i doprinose za tekuću godinu.

3.Odluku o isključenju članice iz Zajednice, sa obrazloženjem, donosi skupština na prijedlog Upravnog odbora.

4.Isključena članica ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu nadležnim tijelima Skupštine.

5.Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

6.Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANICA ZAJEDNICE

 

Članak 17.

 

1.Svaka članica Zajednice ima pravo ostvariti svoje interese zbog kojih se udružila u Zajednicu, kao i zadaću ispunjavanja svojih obveza za ostvarivanje ciljeva Zajednice.

2.Niti jedna članica Zajednice ŠRD Osijek ne može neposredno mimo Zajednice uspostavljati posebne odnose sa športskim ribolovnim udrugama, ribolovnim udrugama, Zajednicama ŠRU ili širim asocijacijama športsko ribolovnih udruga ili gospodarskog ribolova o obavljanju športskog ribolova na ribolovnim vodama koje nisu u katastru ribolovnih voda kojima gospodari Zajednica ŠRD Osijek.

3.Prava članica su:

-da u Zajednici u okviru zajedničkih interesa ostvaruju i svoje posebne interese;

-da posredstvom svojih predstavnika u organima Zajednice sudjeluju u radu Zajednice i odlučivanja o programima i aktivnostima Zajednice;

-da pokreću pitanja od posebnog značaja za članice Zajednice;

-da koriste ribolovno područje, i drugu imovinu i materijalna dobra s kojima gospodari Zajednica;

-da sudjeluje u svim aktivnostima i manifestacijama koje organizira Zajednica.

4.U Zajednici nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska, spolna, politička i svaka druga diskriminacija koja ograničava i krši slobode i prava čovjeka i građanina.

 

Članak 18.

1.Obveze članica su:

-da izvršava sve obveze koje je članica preuzela udruživanjem u Zajednicu;

-da se pridržava i da se zalaže za izvršavanje svih obveza koje određuje Zakon o udrugama, Zakon o športu i zakon o slatkovodnom ribarstvu;

– da izvršava sve obveze i zadatke koje donose organi Zajednice;

– da pravodobno podmiruje članske i druge doprinose Zajednice;

– da predlaže mjere za unapređenje gospodarenja ribolovnim vodama, izvješćuje  o ugroženosti voda i života u njima, te o svojim aktivnostima poduzetim za poboljšanje postojećeg stanja.

 

Članak 19.

1.Stegovne mjere:

-za nekorištenje svojih prava, naročito prava sudjelovanja predstavnika u radu Zajednice iz članka 16. ovog Statuta, članica može biti isključena iz Zajednice;

-prijedlog za isključivanje podnosi Upravni odbor na skupštini Zajednice.

2.Spor/sukob interesa u udruzi postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena Statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članica Zajednice, a koji utječe na rad Zajednice,i kada članica Zajednice smatra da je Zajednica povrijedila Statut.

3.Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležan je Časni sud i Zajednica ŠRD Osijek.

 

Članak 20.

 

1.Članovi tijela  Zajednice ne mogu biti osobe kojima su utvrđene zapreke sukladno Zakonu o sportu.

 

TIJELA  ZAJEDNICE

 

Članak 21.

Tijela Zajednice su:

1.Skupština Zajednice;

2.Upravni odbor;

3.Predsjednik;

4.Dopredsjednik;

5.Tajnik;

6.Nadzorni odbor;

7.Časni sud;

8.Radna tijela.

 

1.SKUPŠTINA ZAJEDNICE

Članak 22.

 

1.Skupština je najviše tijelo Zajednice. Skupštinu sačinjavaju predstavnici članica.

2.Pravo na broj predstavnika u skupštini Zajednice članica stiče se temeljem brojnog stanja svog članstva za koje je uplaćen članski doprinos Zajednici ŠRD Osijek i Hrvatskom športsko ribolovnom savezu po konačnom godišnjem obračunu članskih karata HŠRS preuzetih u Zajednici.

3.Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:

-državljanin Republike Hrvatske;

-navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;

-član udruge koju predstavlja.

4.Svaka članica Zajednice ovisno o broju članova ima pravo na određen broj zastupnika u Skupštini:

-od 3 do 50 – 1 predstavnik

-51 do 200 – 2 predstavnika

-201 do 300 – 3 predstavnika

-301 do 400 – 4 predstavnika

-401 do 500 – 5 predstavnika zastupnika

-501 do 600 – 6 predstavnika

– i dalje za svakih 100 po 1 predstavnik više.

 

Članak 23.

 

1.Mandat predstavnicima u skupštini traje četiri godine.

2.Članica može zamijeniti svog predstavnika u Skupštini Zajednice, bilo za jednokratno zasjedanje Skupštine, ili do isteka mandata Skupštine – uz vjerodostojnu punomoć članice.

3.Skupština se saziva prema Statutu, programu rada i prema potrebi, a u pravilu jedanput godišnje.

4.Skupština može raditi ako je na sjednici nazočno 2\3 predstavnika od ukupnog broja predstavnika  u skupštini Zajednice.

5.U slučaju da zakazanoj sjednici nije nazočno 2\3 predstavnika u skupštini Zajednice, nakon 30 minuta skupština može početi sa radom ako je nazočna natpolovična većina ukupnog broja predstavnika.

6.Ako ni tada nije nazočan dovoljan  broj predstavnika sjednica se odgađa za 14 dana.

7.Skupština donosi odluke o pitanjima iz svog djelokruga natpolovičnom većinom svih prisutnih predstavnika Skupštine, ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

8.Odluke Skupštine donose se javnim glasovanjem dizanjem ruke, osim u slučaju kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje se tajno.

Članak 24.

 

1.Skupština donosi odluke usuglašavanjem stavova predstavnika.

  1. Dogovaranje i usuglašavanje stavova obavlja se na samoj sjednici Skupštine.

3.Ako se ne postigne suglasnost stavova, Skupština donosi punovažne i obvezujuće odluke, ako je za njih glasovalo natpolovična  većina od ukupno nazočnih predstavnika.

 

Članak 25.

 

1.Skupština Zajednice ima slijedeća prava i obveza:

-Donosi Statut Zajednice ŠRD Osijek, te njegove izmjene i dopune;

-bira predsjednika i dopredsjednika Zajednice, koji su po svojoj dužnosti i članovi Upravnog odbora;

-bira likvidatora;

-bira Upravni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud;

-donosi Program rada i financijski plan Zajednice;

-donosi odluku o iznosu članskog doprinosa članica;

-donosi završni račun Zajednice za proteklu godinu;

-razmatra i odlučuje o izvješćima Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela koje imenuje skupština;

-razrješuje dužnosnike i tijela koje bira i imenuje;

-odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama podnesenih na Skupštini.

 

Članak 26.

 

1.Radom skupštine rukovodi predsjednik Zajednice, radom izborne sjednice rukovodi radno predsjedništvo od tri člana izabrano javnim glasovanjem.

2.Skupština bira javnim glasovanjem zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, a izborna skupština bira još i verifikacijsku i kandidacijsku komisiju od po tri člana.

3.Skupština može za svoj rad donijeti poslovnik o radu kojim uređuje sva proceduralna pitanja rada pojedine sjednice Skupštine.

4.Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu upućuje se predstavnicima, odnosno članicama najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

5.U izuzetnim situacijama, predsjednik može sazvati sjednicu Skupštine i u kraćim rokovima.

 

Članak 27.

 

1.Odluku o sazivanju skupštine donosi Upravni odbor zajednice, a saziva ju predsjednik Zajednice.

2.Izuzetno, predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu i u slučajevima kada to zatraži:

-Nadzorni odbor,

-najmanje tri članice zajednice.

3.Izborna skupština se saziva svake 4 godine.

4.O mjestu, datumu i satu početka rada Skupštine predstavnici se obavještavaju pismeno.

5.U slučaju isteka mandata, sjednicu Skupštine ovlašten je sazvati dotadašnji predsjednik Zajednice.

6.U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice skupštine, istu mogu sazvat tijela ovlaštena za sazivanje iz prethodnog mandata osobe koje su upisane u Registar udruga RH kao osobe ovlaštene za zastupanje.

 

2.UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

 

1.Upravni odbor je upravni i izvršni organ zajednice, koji bira Skupština na svojoj izbornoj sjednici.

2.Svaka članica Zajednice koja ima više od 49 članova godinu pred izbore ima po jednog predstavnika u Upravnom odboru, a na svaki navršeni  broj od 500 članova još po jednog predstavnika.

3.Predsjednik i dopredsjednici Zajednice su predsjednik i dopredsjednici Upravnog odbora i biraju se od izabranih članova Upravnog odbora.

4.Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izbora novih tijela i dužnosnika, a mogu biti ponovno birani.

5.Članica može svog predstavnika u Upravnom odboru zamijeniti.

6.Članovi Upravnog odbora, članovi ostalih tijela Zajednice, kao i  vanjski suradnici imaju pravo na naknadu materijalnih troškova (putnih, dnevnica, rada na terenu i sl.) i učinjenih u interesu zajednice i po nalogu Upravnog odbora i čelnika Zajednice.

7.Za slučaj povećanog obujma i vrste poslovanja Upravni odbor može zasnovati radni odnos s jednim ili više plaćenih djelatnika.

Članak 29.

 

1.Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, odnosno dopredsjednik, ako je predsjednik spriječen; u pravilu jedan put mjesečno – izuzev srpnja i kolovoza.

 

Članak 30.

 

1.Upravni odbor može donositi punovažne odluke, zaključke i stavove ako je za iste glasovala natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora i tada su te odluke obvezujuće za sve članice.

2.Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji ovjerava predsjedavajući sjednici, nakon prihvaćanja zapisnika na narednoj sjednici Upravnog odbora.

 

Članak 31.

 

1.Upravni odbor ima slijedeća prava i obveza:

-Izvršava sve odluke skupštine zajednice i sve poslove u skladu s ovim statutom;

-odlučuje o prijedlogu sazivanja Skupštine;

-upravlja radom zajednice izmjene i dopune statuta zajednice;

-da je tumačenje statuta u prvom stupnju;

-predlaže skupštini plan rada i financijski plan za iduću godinu;

-donosi gospodarsku osnovu i godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem na kojem je nositelj gospodarenja Zajednica;

-usvaja i potvrđuje periodična izvješća i bilance o poslovanju;

-imenuje predstavnike Zajednice u vanjska tijela i organizacije;

-donosi normativne akte zajednice, osim statuta;

-organizira i određuje djelokrug rada ribočuvarske službe Zajednice;

-donosi propozicije i kalendar natjecanja Zajednice;

-donosi odluku o jedinstvenoj cijene članske karte, dodatnim i dnevnim dozvolama za športski ribolov;

-zaključuje sporazume i ugovore s drugim udrugama i zajednicama;

-donosi odluku o plaćanju doprinosa udrugama  u kojima je članica;

-imenuje tajnika  i blagajnika zajednice;

-imenuje potpisnike financijskih dokumenata;

-predlaže Skupštini imenovanje i opoziv likvidatora;

-imenuje i razrješava komisije za izvršavanje programa zajednice;

-raspolaže imovinom Zajednice na temelju financijskog plana i programa rada Zajednice;

-odlučuje o zasnivanje radnih i drugih odnosa te prestanku istih, o visini plaće ili naknade za iste;

-izdaje članske karte članicama, određuje uvjete, način obračuna i uplate članskog doprinosa;

-prema potrebi donosi i druge odluke neophodne za rad zajednice;

-o svom radu podnosi izvješće skupštini zajednice;

-za svoj rad odgovara Skupština.

 

3.PREDSJEDNIK

Članak 32.

 

1.Predsjednika Zajednice bira Skupština, s mandatom od četiri godine, od izabranih članova Upravnog odbora.

2.Predsjednik Zajednice je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora Zajednice ŠRD Osijek.

3.Predsjednik Zajednice predstavlja i zastupa Zajednicu ŠRD Osijek.

4.Predsjednik je odgovoran za rad i izvršenje svih zakonskih obveza Zajednice.

5.Predsjednik odgovara za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru Zajednice.

6.Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za predsjednika.

7.U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandate prestaje svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Članak 33.

 

1.Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 1/3 predstavnika u Skupštini.

  1. Predstavnik u Skupštini može potpisati kandidaturu samo za jednog kandidata.

3.Kandidat za predsjednika svoju kandidaturu mora istaknuti u pismenom obliku i dostaviti Zajednici najmanje 7 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine.

1.Predsjednik Zajednice:

1) rukovodi radom Zajednicom;

2) zastupa i predstavlja Zajednicu;

3) odgovara za zakonitost rada Zajednice;

4) saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;

5) skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;

6) dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

7) potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor;

8) odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

9) sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice;

10) obavlja druge poslove koji su u vezi s funkcijom predsjednika predviđeni ovim Statutom

i drugim aktima Zajednice.

Članak 34.

 

1.Predsjednik Zajednice odgovoran je za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru Zajednice.

2.Predsjedniku u njegovom radu pomaže tajnik .

 

4.DOPREDSJEDNICI

Članak 35.

 

1.Dva(2) dopredsjednika Zajednice bira Skupština, s mandatom od četiri godine.

2.Dopredsjednici Zajednice su i dopredsjednici Skupštine i Upravnog odbora Zajednice.

3.Dopredsjednici zastupaju Zajednicu.

 

5.TAJNIK

Članak 36.

 

1.Tajnika Zajednice bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine.

2.Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za glavnog tajnika.

3.Tajnik Zajednice organizira i nadgleda pravne, administrativne i tehničke poslove u Zajednici i za Zajednicu, i odgovoran je za njihovo kvalitetno obavljanje i izvršavanje u zadanim rokovima.

4.Tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice, Skupštini u Upravnom odboru Zajednice.

5.Tajnik zastupa udrugu te ima sve zakonske ovlasti i obveze osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

6.Tajnik Zajednice vodi registar članica na način propisan statutom i zakonom, te obavlja stručno administrativne poslove u Zajednici

 

6.NADZORNI ODBOR

Članak 37.

 

1.Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana, koje bira Skupština, s mandatom na četiri godine i ne moraju biti članovi Skupštine, radi nadzora nad gospodarskim i financijskim poslovanjem Zajednice.

2.Nadzorni odbor djeluje potpuno samostalno.

3.U svom godišnjem izvješću Nadzorni odbor utvrđuje da su bilanca i računi poslovanja u skladu s računovodstvenim evidencijama, te da je poslovanje Zajednice u skladu sa zakonima i odlukama tijela Zajednice.

4.Nadzorni odbor podnosi izvješće o svom radu Skupštini Zajednice.

 

Članak 38.

 

1.Nadzorni odbor radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

  1. Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.

3.Sazivanje sjednice može zatražiti Skupština, član Izvršnog odbora, član Nadzornog odbora ili  tajnik.

4.Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje dvije2/3 članova Odbora.

5.Odbor donosi odluke većinom glasova.

6.Odluke Nadzornog odbora donose se javnim glasovanjem dizanjem ruke.

7.O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu, odnosno tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost, a o nepravilnostima koje se pravodobno ne otklone, Nadzorni odbor dužan je obavijestiti nadležna tijela kontrole i inspekcije.

8.O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Zajednice prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

9.Tijela Zajednice dužni su Nadzornom odboru pružiti potrebne podatke, omogućiti uvid u svu dokumentaciju i osigurati potrebne uvjete za rad.

10.Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora te druga pitanja u vezi s održavanjem sjednica pobliže utvrđuje Poslovnik o radu Skupštine, po čijim odredbama  radi i Nadzorni odbor.

 

7.ČASNI SUD

Članak 39.

 

1.Časni sud čine tri člana koje bira Skupština Zajednice, s mandatom od četiri godine, radi uklanjanja nesporazuma i nesuglasica među udruženim članicama, između članica i Zajednice, kao i tijelima i dužnosnicima koje bira ili imenuje Zajednica i njena tijela.

2.Časni sud podnosi izvješće tijelu koje je uputilo zahtjev, i Skupštini Zajednice; predlaže poduzimanje određenih mjera sukladno ovlastima  suda i težini posljedica izazvanih  poremećenim odnosima  i ponašanjem.

3.Časni sud djeluje temeljem pravilnika o Časnom sudu koji donosi Skupština Zajednice.

 

8.RADNA TIJELA

Članak 40.

 

1.Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti,  Upravni odbor osniva, po potrebi, stalne i povremene komisije i druga radna tijela.

2.Za izvršavanje pojedinih poslova i zadaća, Upravni odbor može imenovati i pojedinca.

3.Odlukom o osnivanju radnih tijela Upravni odbor utvrđuje sastav, zadaće, ovlaštenja,

način rada, trajanje mandata, kao i druga pitanja značajna za njihov rad.

  1. Na komisije i druga radna tijela ne mogu se prenijeti nadležnosti odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i Upravnom odboru.

5.Za svoj rad članovi radnih tijela odgovorni su Upravnom odboru i Skupštini Zajednice.

 

IMOVINA, NAČIN STJECANJA  I  RASPOLAGANJE  IMOVINOM

 

Članak 41.

 

1.Zajednica ostvaruje izvorne prihode od uplate od članskog doprinosa članica Zajednice i ista su strogo namjenska za ostvarivanje temeljnih ciljeva i djelatnosti Zajednice.

2.Iznos članskog doprinosa određuje nadležno tijelo Zajednice u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 42.

 

1.Zajednica može posuđivati vlastita sredstva trećim osobama, ulagati sredstva u određene projekte, uzimati zajmove, primati posebne doprinose i vršiti i druge financijske transakcije korisne za ostvarivanje temeljnih ciljeva Zajednice.

Članak 43.

 

1.Zajednica može uz izvorne prihode od članskog doprinosa ostvarivati i prihod od djelatnosti Zajednice sadržanih u članku 14. i 41. ovog Statuta, i ista će biti korištena za ostvarivanje temeljnih ciljeva i djelatnosti Zajednice.

Članak 44.

 

1.Imovina Zajednice čine sredstva navedena u članku 40., 41. i 42. ovog Statuta, te druga pokretna i nepokretna imovina i imovinska prava.

Članak 45.

 

1.Zajednica vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poslovanje knjige prema propisima koje uređuje poslovanje neprofitnih pravnih osoba.

 

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 46.

 

1.Zajednica može ustanoviti i dodjeljivati nagrade i priznanja fizičkim i pravnim sobama iz sustava ribolovnog sporta, sporta  za zasluge i dostignuća u razvoju i unaprjeđenju sportskog ribolova.

2.Zajednica  može pojedinca, izuzetno zaslužnog za razvitak sportskog ribolova, proglasiti počasnim članom Zajednice.

3.Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština Zajednice na prijedlog Upravnog odbora

 

IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA ZAJEDNICE

 

Članak 47.

 

  1. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Zajednice na neodređeno vrijeme tj. do opoziva od strane Skupštine Zajednice. Likvidator se imenom i prezimenom upisuje u Registar udruga.

 

  1. Likvidator ne mora biti član Zajednice.
  2. Postupak likvidacije provodi se u slučajevima propisanima Zakonom o udrugama.
  3. Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice.

5.Likvidator se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije.

 

PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE I  POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 48.

 

1.Zajednica ŠRD Osijek prestaje radom:

-odlukom Skupštine Zajednice ŠRD Osijek;

-ako je rad Zajednice zabranjen odlukom nadležnog tijela;

-brisanje Zajednice iz registra udruga, sukladno Zakonu o udrugama;

-u drugim slučajevima utvrđenih zakonom.

 

Članak 49.

 

1.Zajednica prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Članak 50.

 

1.U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

2.U slučaju prestanka postojanja Zajednice imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

3.Zajednica nema pravo imovinu Zajednice dijeliti svojim osnivačima, članicama, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 51.

 

1.U slučaju nastanka i trajanja izvanrednih okolnosti dužnosnici koji predstavljaju i zastupaju Zajednicu ŠRD Osijek, a koji su u mogućnosti, imenuju krizni stožer Zajednice ŠRD Osijek, koji preuzima sve nadležnosti Skupštine, Upravnog odbora i svih drugih tijela Zajednice.

 

Članak 52.

 

1.Izmjene i dopune ovog statuta donose  se na isti način i po istom postupku kao i Statut.

Statut Zajednice, te njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom prisutnih  broja članova Skupštine Zajednice nakon provedene rasprave.

 

Članak 53.

 

1.Za tumačenje ovog Statuta u prvom stupnju ovlašten  je Upravni odbor, a konačno tumačenje daje Skupština.

Članak 54.

 

1.Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom ovjere nadležnog ureda državne uprave.

2.Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut od 10.siječnja 1998., kao i izmjene i dopune Statuta od 20.veljače 2000. godine  i 18.svibnja 2010. godine.

 

U Osijeku, __21.03.2015__ godine.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

   Josip Dimnjašević